Nyheter i Tribologen

Uppdaterad 2019-06-30

Versionshistorik Viskoteket

1.13

 • Deaktivering F11 endast för Access full version.

1.12

 • Startbilder och Tribologen AB

1.11

 • Deaktivering F11.

1.10

 • Tagit bort överflödig händelseprocedur för luftkompressorer.
 • Tekniska tester och tribologi
 • Dokumenthantering

1.9

 • Neutrala produktnummer

1.8

 • Excelark

1.7

 • Hydralik Verkningsgrad Besparingar.
 • Inventeringsblankett.

1.6

 • Minimum Access 2013

1.5

 • Ny triggerhantering.
 • Hydraulik vilotid.
 • Blanda förtjockningsmedel fetter.
 • URL hantering.
 • Kuggväxlar periferihastighet.

1.4

 • Diverse dokument.

1.3

 • Luftkompressor viskositet.

1.1

 • Behörigheter.
 • ISO VG - SAE.
 • Rek. renhet enl. ISO 4406.
 • Basoljor.

1.0

 • Viskoteket start.

Versionshistorik Tribologen

2.7.21

 • Deaktivering F11 kontroll inte för Access Runtime.

2.7.20

 • Maskinhistorik FU, fältstorlekar.

2.7.19

 • Tillverkare/Placering.

2.7.18

 • Korrigerat maskinformuläret i Maskinpark.
 • Startbilder Tribologen AB

2.7.17

 • Deaktivering F11.
 • Nytt fält i Veckolista och Maskiner gångordning. Tillverkare/Placering.

2.7.16

 • Dokumenthantering

2.7.15

 • Neutrala produktnummer

2.7.14

 • Dokument

2.7.13

 • Maskinkort, validering numreringar.

2.7.12

 • Korrigerat avbockningar i Avbockningsformuläret så att det speglar urvalet av Sm, Ko och By.

2.7.11

 • Korrigerat urvalen Veckolistor och Avbockningar.

2.7.10

 • Korrigerat sorteringsordningar Veckolistor och Avbockningar.

2.7.9

 • Korrigerat sorteringsorder Avbockningsformulär.

2.7.8

 • Korrigerat Arbetsorder Excelexporterna.

2.7.7

 • Korrigerat default Urval Smörjstatus.

2.7.6

 • Arbetsorder och planerat arbete utskrift.

2.7.5

 • Kryssrutor arbetsorder utskrift...

2.7.4

 • Version 2.7.3 rollback
 • Arbetsorder. Lock out, Tag Out Endast text

2.7.3

 • Databas -> ver 6
 • Arbetsorder. Lock out, Tag Out

2.7.2

2.7.1

 • Uppdelning Tribologen och Viskoteket.

2.6.96

 • Maskinmallar. Kontroll, Byte och Smörjning måste anges manuellt i samband att ansvarig anges i Maskinpunkter.

2.6.95

 • Oljebyteintervall (Viskoteket / Kul- och rullager)
 • Oljebytesintervall (Viskoteket / Glidlager)

2.6.94

 • Aktiva Arbetsorder till Excel

2.6.93

 • Smärre buggrättnningar.
 • Anpassning till Luberight 0.8

2.6.92

 • Smärre buggrättnningar.
 • Anpassning till Luberight 0.2

2.6.84

 • Omskrivning av decimala literaler så att Engelska versioner även fungerar.
 • Ny bilder i Hydraul verkningsgrad.
 • Buggrättning laddning Arbetsorder Detalj.

2.6.83

 • Rättning Intervaller igen.
 • Större font maskiner i Veckolista.

2.6.82

 • Rättning Intervaller.

2.6.81

 • Buggrättning för SQL Server Arbetsorderprodukter.
 • Behörigheter demo, språkväxling.

2.6.80

 • Svenskt datumformat i Exceluttag

2.6.79

 • AOStatus Text i stället för numeriska värden i Excel-uttag.

2.6.78

 • Säkerställning i omlänkning av Access databaser.
 • Mer kontroller i Maskinpark.
 • Exceluttag går nu direkt till Excelark utan att användaren behöver ange det själv.
 • Behörigheter ändrade för rollen t_op

2.6.77

 • Funktion Flytt av avdelningar till annan anläggning i formulär Maskinpark.
 • Formulär Arbetsorder val Alla visar nu alla arbetsorder förutom historik.

2.6.76

 • Tillåt ändring av Ansvarig. Kort i Grunddata.

2.6.75

 • Arbetsorder 12 månader, lagt till påbörjade arbetsorder.
 • Arbetsorder 12 månader, urval anläggning.
 • Export Historik, rättat internr maskin.
 • Maskinhistorik, lagt till internr maskin.
 • Dataöverföring, rättat datumberäkningar vid avbockning då transponder används.

2.6.74

 • Omnumreringar av flik och sidnr görs nu med steg om 10 för enklare ommöbleringar.
 • Tidsummmering i Veckolistan visas nu med format "hh:mm" i stället för decimal.
 • Databasväxling av Accessdatabaser nu tillåtna för alla användargrupper.
 • Acceptera avbockning för maskinpunkter med transponder i maskinkortet
 • om problem med sprutan uppkommer.
 • Projektplanering ska bara behandla driftsatta maskiner.
 • Visa oljeflöde i Glidlager Bestäm viskositet.
 • Korrigerat felhantering vid avbockning då Utförare inte har angivits.
 • Begreppet Maskinmodeller ändrat till Maskinmallar.

2.6.73

 • Sorteringsordning för intervaller ändrad i Grunddata och vallistor Maskinkortet.
 • Utökat smörjmängdsfältet i Veckolista.

2.6.72

 • Rättat Fördelning FU och AU för SQL Server.

2.6.71

 • Fördelning FU och AU.

2.6.70

 • Komplettering Föroreningsvikt.
 • Utökat utväxling i Snäckväxlar.
 • Rättat viskositetklass i Snäckväxlar.
 • Hastighetsfaktor DN i Viskoteket.
 • Visa Alla arbetsorder som standard.
 • Epostfunktion i Felanmälan.

2.6.69

 • Borttag av presentation av historik för ej utförda FU i rapport Historik åtgärder.
 • Backuptagning av app.mde och history.txt vid uppgradering för enklare återställning av Tribologen

2.6.68

 • Kompletteringar Initiering av åtgärdsdatum.
 • Omskrivning presentation av historik för ej utförda FU i Maskinhistorik så att ej unika maskinnamn per avdelning orsakar problem vid visning.
 • D:o för när punkter saknas helt på en maskin.

2.6.67

 • Justering vallistor i Inköpsorder.
 • MDAC Version i Om Tribologen.

2.6.66

 • Justering för i händelse att ofullständiga avbockningsdata finns i formulär Avbockning.
 • Rensning av datum då byte av åtgärdstyp görs.
 • Fonter utskrifter.

2.6.65

 • Presentation av historik för ej utförda FU.
 • Glidlager Val av viskositet korrigerat nedsjunkning för olika Sommerfeldttal.
 • Valfritt urval Smörjning, Kontroll och Byte för veckolistor och släplistor.
 • Fonter utskrifter.

2.6.64

 • Historikdatum för senareläggning av åtgärder.
 • Kompletterat visning av åtgärdstyp vid intervallbyte i historiken.
 • Omvänd sorteringsordning för åtgärdsdatum i Smörjstatus.
 • Export till Excel i Historik åtgärder.

2.6.63

 • Historik för senareläggning av åtgärder.
 • Maskiner Start och Stopp fixad.

2.6.62

 • Glidlagerberäkningar för både enspårs- och tvåspårs-smörjning.
 • Korrigeringar enhetsbenämningar.
 • Språkanpassningar.

2.6.61

 • Förenklingar Glidlager Val av viskositet.